Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN

Alex van Groningen E-learning Academy

Artikel 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1. Leverancier: Alex van Groningen B.V. en eventuele andere gebruikers van deze algemene voorwaarden.
2. Cliënt: de wederpartij van Leverancier.
3. Consument: de Cliënt, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
4. Abonnee: de Cliënt die een Abonnement afsluit op de E-learning Academy van leverancier.
5. Abonnement: een overeenkomst tussen Leverancier en Abonnee krachtens welke Abonnee, via
een strikt persoonlijke Identificatiecode ten behoeve van één Gebruiker, toegang verkrijgt tot de Elearning Academy van Leverancier.
6. Gebruiker: degene die op grond van het door Abonnee afgesloten Abonnement en de daarin vermelde vermelding als Gebruiker, middels een strikt persoonlijke Identificatiecode toegang heeft tot de E-learning Academy van Leverancier.
7. Identificatiecode: de unieke code bestaande uit een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord of andersoortige identificatie, ofwel verstrekt door Leverancier ofwel door de Abonnee zelf aangemaakt, waarmee toegang verkregen kan worden tot de E-learning Academy van Leverancier.
8. Diensten: alle online diensten die Leverancier aanbiedt, waaronder doch niet uitsluitend het gebruik van FinanceHub.nl, online bibliotheken, online advertentiediensten, websites, webhosting, webapplicaties.
9. Schriftelijk: een kennisgeving per email, post, fax of anderzijds digitaal.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Leverancier en iedere derde, alsmede op alle aanbiedingen, offertes en leveringen van diensten en/of goederen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Abonnee wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Totstandkoming en duur van overeenkomsten

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Leverancier niet, tenzij een termijn voor
aanvaarding is genoemd en de offerte of aanbieding binnen die termijn is aanvaard.
2. Leverancier kan weigeren een overeenkomst met Abonnee aan te gaan om haar moverende
redenen.
3. Overeenkomst tussen Leverancier en Abonnee komt tot stand zodra:
1. Abonnee op de website FinanceHub.nl alle inschrijfvelden volledig en naar waarheid invult

2. Abonnee zich akkoord verklaard met deze algemene voorwaarden
3. Abonnee de inschrijving bevestigt middels de groene ‘inschrijven’ knop.
4. Leverancier de Abonnee een schriftelijke (email) bevestiging van het Abonnement heeft gestuurd
5. Abonnementen op FinanceHub.nl worden steeds aangegaan voor de duur van 12 maanden vanaf het moment van inschrijven door Abonnee.
6. Abonnementen kunnen gedurende de looptijd niet tussentijds worden geannuleerd of worden beëindigd.
7. Je abonnement wordt na 1 jaar automatisch verlengd voor de duur van 1 jaar.
8. In afwijking van lid 5 heeft Abonnee de bevoegdheid om een overeenkomst binnen 3
werkdagen na het aangaan van de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke
kennisgeving.

Artikel 4. Prijs en betaling

1. Prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, exclusief omzetbelasting (BTW).
2. Leverancier is gerechtigd de geldende prijzen aan te passen middels publicatie op de website. De prijswijziging gaat niet eerder dan bij verlenging van een abonnement in.
3. Tenzij de factuur andere betalingscondities vermeldt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door Leverancier aangegeven rekeningnummer. Abonnee heeft pas toegang tot de E-learning omgeving indien de factuur is voldaan.
4. Indien Abonnee niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan,
wordt hij zonder dat een ingebrekestelling nodig is, geacht in verzuim te zijn. Abonnee is over het openstaande bedrag wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn.
5. Alle buitengerechtelijke kosten die door Leverancier worden gemaakt om tot incasso van de door
Abonnee verschuldigde bedragen of tot nakoming van andere verplichtingen van Abonnee te komen,
al dan niet met behulp van juridische of andere adviseurs, komen voor rekening van Abonnee.
6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Abonnee of indien de Abonnee
op andere wijze de indruk wekt insolvabel te zijn, zullen de vorderingen van Leverancier onmiddellijk opeisbaar worden.

Artikel 5. Toegang tot en gebruik van (online) Diensten

1. Abonnee zal voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot
toegang en raadpleging van de E-learning Academy van Leverancier verkrijgen.
2. Leverancier zal aan Abonnee een Identificatiecode verstrekken waardoor een Gebruiker toegang
verkrijgt tot de E-learning Academy van Leverancier. Gebruik van de Identificatiecode is strikt
persoonlijk en geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Abonnee.
3. Het is Abonnee, respectievelijk Gebruiker, niet toegestaan om de Identificatiecode aan derden bekend te maken c.q. door derden te laten gebruiken. Abonnee is in alle gevallen aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van de Identificatiecode door derden en is per geconstateerd geval van ongeoorloofd gebruik aan Leverancier een boete verschuldigd van € 895 per overtreding en € 150 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Leverancier om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
4. Leverancier is met het oog op het behoud en/of de verbetering van de kwaliteit van FinanceHub.nl gerechtigd wijzigingen in de online e-learning omgeving aan te brengen, alsmede de toegang tot FinanceHub.nl af te sluiten op tijdstippen dat onderhoudswerkzaamheden worden verricht.

Artikel 6. Kwaliteit van geleverde Diensten en doelgroep

1. Leverancier zal de diensten die voortvloeien uit de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen invullen zonder daarmee geacht te kunnen worden een resultaatsverbintenis op zich te hebben genomen indien dit niet uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. Leverancier stelt zich tot doel een zo hoogwaardig mogelijke e-learning omgeving aan te bieden. Hiertoe werkt leverancier continu aan nieuwe modules en worden bestaande modules geëvalueerd en waar nodig gewijzigd.
3. Voor de online Diensten van Leverancier geldt dat deze worden geleverd op basis van de op het moment van levering beschikbare informatie die veelal afkomstig is van derden. Hoewel Leverancier haar best doet om dit te voorkomen en grote zorgvuldigheid betracht bij de verwerking en samenstelling van informatie die op de website en binnen FinanceHub.nl wordt gepubliceerd, kan het voorkomen dat deze informatie onvolledig of verouderd is of dat deze onnauwkeurigheden of typefouten bevat.
4. Indien op de website van Leverancier wordt verwezen naar andere websites door middel van een hyperlink, worden deze verwijzingen ter informatie aan de bezoeker weergegeven. Leverancier staat niet in voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat Leverancier gelieerd is aan de andere website of de inhoud ervan onderschrijft.

5. Leverancier staat er voorts niet voor in dat de website of Diensten van Leverancier continu
beschikbaar zijn, dat de werking ononderbroken of storingsvrij zal zijn, vrij zijn van virussen, wormen of andere codes die besmettelijke of vernietigende eigenschappen kunnen vertonen. Gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn eigen apparatuur en programmatuur .

Artikel 7. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom (waaronder, maar niet uitsluitend,
octrooirechten, merkrechten, auteursrechten, modelrechten, know how, databankrechten en exclusieve licenties) op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten, berusten uitsluitend bij Leverancier of diens licentiegevers.

2. Abonnee verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij hem in de overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Dit gebruiksrecht kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot publicatie, verveelvoudiging, exploitatie of verstrekking aan derden, in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te doen verschijnen of anderszins openbaar te maken.

Artikel 8. Privacybeding

De persoonsgegevens van Abonnee die hij/zij vermeldt bij de totstandkoming van de overeenkomst worden verwerkt in een persoonsregistratie. Leverancier is middels de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid om te gaan met jouw gegevens. Persoonsgegevens van Abonnee zullen nimmer worden gedeeld met derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Abonnee.

Artikel 9. Vragen en klachten

1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de Dienst worden door Leverancier beantwoord binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst.
2. Abonnee kan contact opnemen middels e-mail (info@alexvangroningen.nl) dan wel telefonisch via
020 639 0008.

Artikel 10. Slotbepalingen

1. Leverancier kan haar rechten en verplichtingen jegens de Abonnee aan een derde overdragen, waarvan Leverancier Abonnee schriftelijk in kennis zal stellen. Indien de Consument daarmee niet wenst in te stemmen, heeft hij het recht om de overeenkomst binnen 7 werkdagen na de datum van de kennisgeving schriftelijk te beëindigen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In een geval van verschil in
tekst of interpretatie tussen de Nederlandse versie en een vertaling daarvan, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.